Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti AUTO SAEL s.r.o., se sídlem Karlovarská 140, Chodov, PSČ 357 35, IČO: 26342651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14194, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost AUTO SAEL Chodov“),

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, datum narození a případně dalších informací, které o mně společnost AUTO SAEL Chodov získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám,

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti AUTO SAEL Chodov, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese gdpr@autopodborany.cz nebo písemně na adrese společnosti AUTO SAEL Chodov. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost AUTO SAEL Chodov s.r.o., se sídlem Karlovarská 140, Chodov, PSČ 357 35, IČO: 26342651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14194,, (dále jen „společnost AUTO SAEL Chodov“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním. Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti AUTO SAEL Chodov včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek, zasílání pozvánek, magazínů či přání k svátkům

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách AUTO SAEL Chodov, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifkační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profl, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profly derivované na základě těchto dat, síťové identifkátory.

Doba zpracování a archivace:

Doba neurčitá, až do odvolání Vašeho souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.